Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A., cu sediul social în Bucureşti, sector 4, Sos. Oltenitei nr. 107 A, Corp C1, Camera 1213, Etaj 2, tel. 031-4138523, 0241-601152, fax. 031-4138666, 0241-601507, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/18361/2004, Cod Unic de Înregistrare 16933677, atribut fiscal RO, cont bancar IBAN RO15RZBR0000060006040798, deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala S.M.B.

Având în vedere: 

– prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE,

– prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali, transmise către TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în scopul derulării raporturilor contractuale

prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul încheierii și executării contractelor în care TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ este parte:

 1. Calitatea pe care o are TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în ceea ce privește prelucrarea datelor personale

TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 4, alin.7 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și legislația subsecventă aplicabilă în domeniu.

 • Categorii de persoane vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către partenerii contractuali, reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate către TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ de către partenerii contractuali (denumite împreună, în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ la inițierea relațiilor contractuale cu partenerii contractuali sau pe parcursul derulării acestora.

 • Temeiurile și scopurile prelucrării sunt următoarele:
  • încheierea și derularea contractelor cu partenerii contractuali ai TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ;
  • îndeplinirea obligațiilor legale ale TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ în contextul derulării relațiilor contractuale, precum: obligațiile de intocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile; păstrarea datelor personale pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale și de arhivare a documentelor; realizarea de audituri; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu; alte obligatii legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea partenerului contractual. Pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior, TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ se va baza, după caz, pe obligațiile legale și contractuale pe care le are.
 • Categorii de date cu caracter personal

TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ prelucrează datele furnizate de partenerii contractuali în vederea încheierii și executării reporturilor contractuale, care includ, fără a se limita la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

 • Categorii de destinatari

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ și pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora, acționarilor societății, auditorilor, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, avocaților pentru reprezentare în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță, executori judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești, firme de recuperare creanțe, partenerilor contractuali ai TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ (firme de curierat, subcontractori, consultanți și experți tehnici etc.) pentru încheierea și executarea contractelor, bănci pentru ipotecarea creanțelor si/sau obținerea de finanțare și/sau instrumente de garantare, firme de asigurare pentru obținerea de instrumente de garantare, firmele afiliate TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ și în orice alte situații justificate, cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dumneavoastră.

 • Durata prelucrărilor

TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ prelucrează toate informaţiile și datele cu caracter personal furnizate de către partenerii contractuali pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal vor fi arhivate pentru o perioadă de 10 ani. După această perioadă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale.

 • Transferul datelor în afara Uniunii Europene

În prezent, TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

 • Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiați în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 sunt:

 • de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
 • de intervenţie asupra datelor
 • de rectificare a datelor
 • de restricționare a prelucrării acestora
 • de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ nu va folosi datele dumneavoastră în alte scopuri fără acordul dumneavoastră prealabil acestei utilizări.
 • În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal, vă puteti adresa Departamentului Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ, utilizând următoarele date de contact:
 • adresă de e-mail: office@tridentsm.ro
 • fax: +40 241 60 15 07.
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Contactați-ne!